Wednesday, January 5, 2011

нэг схан сэтгэл сэргэтэл тамхи татхынсан